3 lidi online
mail bures@bures-instalace.cz adresa Slatina n. Úpou 241
Krkonošský veletr Trutnov 2018- 27, 28.4.2018

Krkonošský veletr Trutnov 2018- 27, 28.4.2018

Editace - 29.04.2018

V termínu 27- 28.4.2018 se budeme účastnit výstavy v Trutnově. Vystavovat budeme kotel fi. Benekov a tepelné čerpadlo fi Hotjet. Přijdťe na výstavu a soutěžte s námi o dárek v hodnotě 3000,-kč.

Kotlíkové dotace 2015 Královehradecký kraj - nejčastější dotazy k 15.11.2015. Dotace na nový kotel.

Kotlíkové dotace 2015 Královehradecký kraj - nejčastější dotazy k 15.11.2015. Dotace na nový kotel.

Editace - 15.11.2015

Níže uvádíme nejzákladnější dotazy zákazníků ke kotlíkovým dotacím a odpovědi na ně. Čerpáno je z osobních zkušeností, podkladů HK kraje, SFŽP, ...Dotace na nový kotel.

 • „Je možné uplatnit dotaci na výměnu stávajícího plynového kotle?“

  Podporována je pouze a výhradně náhrada stávajícího kotle na pevná paliva s ručním přikládáním., které tvoří hlavní zdroj tepla vytápěného objektu (je připuštěna možnost např. plynového kotle jako doplňkového zdroje) . Výměna automatických kotlů podporována není. Nelze nahradit kotel spalující pouze biomasu (např. kotel na kusové dřevo) za kotel na uhlí či kotel kombinovaný. Dále nelze dotovat výměnu kotle, který byl pořízen v rámci předešlých dotací (ZU,NZU,KOTl).

 • „Mohu žádat o dotaci v bytovém domě- 5 bytových jednotek?“

  Výměnu lze realizovat pouze v rodinném domě, kdy pro účely dotace je za rodinný dům považován bytový dům, v němž jsou nejvýše 3 samostatné byty. Stávající kotel na pevná paliva musí být hlavním zdrojem vytápění celého objektu.

 • „Za co mohu stávající kotel na tuhá paliva s ručním přikládáním zaměnit?“

  Bureš Pavel- Vyměnit lze za tepelné čerpadlo/ kotel na pevná paliva (uhlí, bio-masu, kombinace uhlí-biomasa)/ plynový kondenzační kotel/ solárně termisckou soustavu pro přitápění nebo přípravu TV

 • „Co musejí nové kotle na tuhá paliva splňovat?“

  Bureš Pavel- podporovány budou pouze kotle splňující požadavky na ecodesign dle nařízení komise EU 2015/1188= jedná se o teplovodní kotle (teplo je rozváděno po nemovitosti pomocí rozvodů vody) s výkonem do 500kW přičemž tepelné ztráty do okolí činí 6%, respetive účinnost do otopné soustavy je 94% - doporučuji vybírat nové kotle pouze ze zaregistrovaných kotlů – vyhnete se jakýmkoliv problémům. Tento seznam je u nás na webu k dispozici a průběžně je aktualizován.
  - viz příloha ke stažení

 • „Co musejí nové kotle na plyn, tepelná čerpadla splňovat?“

  Bureš Pavel- podporovány budou pouze kotle splňující požadavky na ecodesign dle nařízení 813/2013- doporučuji vybírat nové kotle pouze ze zaregistrovaných produktů – vyhnete se jakýmkoliv problémům. Tento seznam je u nás na webu k dispozici a průběžně je aktualizován.
  - viz příloha ke stažení

 • „Z dotací jsou tedy vyloučeny všechny druhy lokálních topidel (krby, krbové vložky, interiérová kamna)?“

  Bureš Pavel- z dotací jsou vyloučeny- krby, krbové vložky, interiérová kamna a to i přestože mají zabudován teplovodní výměník ( musí splňovat ecodesign (min. 94% účinnost do vody))
  - z dotací jsou vyloučeny:
 • kotle určené výhradně na spalování nedřevní biomasy (rostlinné pelety a brikety, ….)
 • kotle vyrábějící teplo výlučně k přípravě teplé pitné a užitkové vody
 • kotle pro ohřev a rozvod plynných teplonosných médií (pára, vzduch)
 • „Mohu si provést instalaci kotle sám?“

  Bureš Pavel- pokuď nechcete žádat o dotaci a nepotřebujete záruku na instalovaný produkt, tak „můžete“. Jestliže chcete žádat o dotaci tak je nutné aby instalaci provedla odborná firma s příslušným oprávněním+ potřebné kvalifikace výrobce daného produktu (instalace, spuštění, servis). ( Instalaci vybraných zařízení vyrábějící energii z obnovitelných zdrojů energie (kotle a kamna na biomasu, solární fotovoltaické a solární tepelné systémy, mělké geotermální systémy a tepelná čerpadla) může podle § 7 odst. 4 písm. b) zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, v platném znění (dále jen "zákon"), provádět osoba oprávněná. Tato povinnost se týká pouze instalací, které jsou financované z programů podpory ze státních, evropských finančních prostředků nebo finančních prostředků pocházejících z prodeje povolenek na emise skleníkových plynů.)
  Naše firma toto splňuje viz následující odkaz:
 • „Mohu žádat o dotaci, i když jsem již provedl výměnu zdroje vytápění?“

  Pokud k výměně došlo po 14. červenci 2015, bude možné o dotaci požádat i zpětně a dále splňujete všechny podmínky- kotel registrován a realizační firma registrována a budova „C“, nebo mikro opatření.

 • „Dům nesplňuje parametry klasifikační třídy energetické náročnosti budovy „C“- co mám dělat?“

  - oslovit energetického specialistu , který navrhne jedno z 9 povolených opatření . Energetický specialista musí mít kvalifikaci buď na energetický audit nebo na energetickou certifikaci budov (dle definice uvedené v zákonem č. 406/2000 Sb., o hospodaření s energií, v platném znění).
  - energetický specialista provede analýzu na místě a na základě navrhne nejlepší řešení a vyplní příslušný dokument, který se podává s žádostí.
  - energetického specialistu si můžete zajistit sami

 • „Je potřeba realizací mikroenergetického opatření schváleného energetickým specialistou dosáhnout klasifikační třídy energetické náročnosti budovy "C"?“

  Realizací vybraného mikroenergetického opatření má dojít alespoň k minimálnímu snížení energetické náročnosti budovy. Cílem ovšem není dosáhnout třídy C (vzhledem k maximální výši podpory na toto opatření, tj. 20 000,-, by to bylo velmi obtížné, ne-li nemožné).

 • „Mohu si mikro opatření provést svépomocí, nebo musí být provedeno dodavatelsky/ certifikovanou firmou?“

  - mikro opatření si investor může provést svépomocí a z dotací bude proplácen dokladovaný materiál (faktury). Práce, doprava, …. Investora hrazena nebude.
  - provedené mikro optaření je nutné doložit pomocí fotodokumentace

 • „Jakým způsobem se provádí instalace solárních termických soustav?“

  Instalace solárních termických soustav je možná pouze v kombinaci s výměnou zdroje tepla pro vytápění (kotel na pevná paliva, tepelné čerpadlo nebo plynový kondenzační kotel). Budou podporována pouze zařízení disponující protokolem o zkouškách provedených v souladu s ISO 9806. V případě realizace solárních termických soustav budou podporována pouze zařízení splňující minimální hodnoty účinnosti hsk dle vyhlášky č. 441/2012 Sb., o stanovení minimální účinnosti užití energie při výrobě elektřiny a tepelné energie. V případě solárních termických soustav budou podporována pouze zařízení s měrným využitelným ziskem qss,u ≥ 350 (kWh.m-2.rok-1). Instalovaný produkt musí být registrovaný a firma musí mít oprávnění.
  Schválené produkty - viz příloha ke stažení
  Naše firma toto splňuje viz následující odkaz:
Kotlíkové dotace 2015

Kotlíkové dotace 2015

 • „Potřebuji zrekonstruovat a zateplit RD ještě před topnou sezónou. Mohu na Krajském úřadě požádat zároveň o dotaci z programu Nová zelená úsporám a zároveň o výměnu stávajícího kotle? Mohu náklady na výměnu kotle uplatnit i zpětně? Co budu potřebovat za dokumenty?“

  O dotaci z programu Nová zelená úsporám je potřeba zažádat na Státním fondu životního prostředí po vyhlášení příslušné výzvy.
  O dotaci na výměnu kotle bude možné začátkem roku 2016 požádat na Krajském úřadě, a to i zpětně, pokud k výměně kotle došlo po 14. 7. 2015. Seznam dokladů je uveden na stránkách kraje, podrobnosti budou uvedeny ve výzvě. V každém případě je třeba včas opatřit fotodokumentaci stávajícího kotle připojeného na otopnou soustavu a na komín a doklad o ekologické likvidaci kotle.

 • „Bude k dispozici jednotný formulář pro potvrzení ekologické likvidace stávajícího kotle, nebo bude stačit pouze potvrzení firmou, která likvidaci provede?“

  Formulář bude k dispozici po jeho schválení ze strany Ministerstva životního prostředí.

 • „Bude předmětem podpory i vybudování propoje mezi hlavním uzávěrem plynu a spotřebičem, ačkoli to není explicitně stanovené v rámci Závazných pokynů?“

  Ano.

 • „Bude vyvložkování komína způsobilým výdajem?“

  Ano, v souvislosti s instalací nového zdroje vytápění.

 • „Jsem vlastníkem bytového domu, kde se nacházejí 2 bytové jednotky a v přízemí sídlí 2 firmy (pekárna a zdravotní pojišťovna). Obytná plocha je větší než plocha určená pro komerční využití. Podmínky pro získání dotace z programu Nová zelená úsporám podle sdělení pracovníků SFŽP splňuji. Mohu požádat i o kotlíkovou dotaci?“

  Ano, žádost o kotlíkovou dotaci můžete podat také, bude-li předmětem náhrada kotle na pevná paliva s ručním přikládáním- kotel musí pokrýt 100% otopných ztrát. Za rodinný dům je považována stavba pro bydlení, ve které dle § 2 vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území, ve znění pozdějších předpisů více než polovina podlahové plochy odpovídá požadavkům na trvalé rodinné bydlení a je k tomuto účelu určena, v níž jsou nejvýše 3 samostatné byty a má nejvýše dvě nadzemní a jedno podzemní podlaží a podkroví.

 • Lze podpořit výměnu zdrojů vytápění u objektů, které jsou vytápěny několika menšími kamny na pevná paliva v jednotlivých místnostech, tj. objekt nedisponuje ústředním topením?

  Bohužel, na tento účel není dotace určena.

 • „Jak bude žadatel prokazovat, že je kotel určený k výměně prokazatelně v provozu a že může plnit funkci hlavního zdroje vytápění? Postačí fotodokumentace nebo čestné prohlášení? Co mám dělat v případě, že je již kotel odmontovaný a nákup nového bude zrealizován až po zveřejnění seznamu kotlů?“

  Žadatel prokáže funkčnost kotle fotodokumentací, ze které bude patrné napojení na otopnou soustavu a na komín. Že jde o hlavní zdroj vytápění doloží žadatel formou čestného prohlášení. V případě pochybností ze strany poskytovatele můžete být výzván k doložení např. faktury za palivo.
  Pokud žadatel nebude schopen doložit fotodokumentaci, tj. např. pokud byl již kotel odmontován, není možné dotaci získat.

 • „Kdo je oprávněn vypracovat projekt na výměnu kotle? Musí být projekt vůbec vypracován, nebo bude postačující, že dojde k výměně kotle a bude předložen protokol o uvedení do provozu spolu s příslušnou revizí (pokud je nutná)?“

  Projekt není povinou přílohou. Je doporučen v případě, že spolu s výměnou kotle dojde k rekonstrukci otopné soustavy. V případě samotné výměny kotle bude dostačující protokol o uvedení do provozu a revize.

 • „Bude možné provést "mikro"energetická opatření až po podání žádosti, pokud jsem kotel vyměnil už dříve (po 15. 7. 2015)? Např. v září provedu výměnu kotle, v únoru po vypsání krajské výzvy podám žádost s návrhem specialisti a po schválení žádosti provedu již pouze mikroenergetické opatření?“

  Ano, toto je možné.

 • „V podmínkách výzvy pro kraje je uvedeno: "Podporu na výměnu zdroje tepla nelze poskytnout v rodinných domech, kde byl v minulosti, nejdříve od 1.1.2009, zdroj podpořen z programů Zelená úsporám, Nová zelená úsporám nebo ze společných programů na podporu výměny kotlů (kraje a MŽP). Ve všech případech, kdy byl zdroj podpořen z některého dřívějšího dotačního titulu, musí být dodrženy podmínky udržitelnosti dle tehdejších pravidel podpory zakotvené ve smlouvě o poskytnutí podpory.“ Prosím o vyjádření, jak posuzovat případ, kdy žadatel dostal podporu po 1.1.2009 z programu Zelená úsporám, ve smlouvě o poskytnutí podpory má uvedeno, že udržitelnost projektu je 5 let od uvedení zařízení do trvalého provozu – což je dle smlouvy od 12/2008. V tomto případě již tedy udržitelnost skončila. Je možné poskytnout v roce 2016 dotaci na výměnu tohoto kotle?“

  Bohužel v tomto případě skutečně není možné dotaci poskytnout, neboť stávající kotel byl již jednou dotován.

 • „Je nutné v rámci fakturace provedené výměny kotle předkládat fotodokumentaci prokazující znehodnocení kotle?“

  - doporučujeme- fotodokumentace před, zdemont. Kotel, rozřezaný kotel, papír ze sběrných surovin, dále vystavujeme potvrzení, že jsme kotel zlikvidovali

 • „Bude podporována výměna kotlů na dřevoplyn?“

  Zplyňovací kotle na dřevo je možné jako stávající zdroj vytápění vyměnit (při splnění ostatních podmínek pro výměnu kotle na tuhá paliva s ručním přikládáním) a rovněž je možné kotel na dřevoplyn instalovat jako náhradu stávajícího kotle, samozřejmě za předpokladu plnění parametrů Nařízení komise č. 2015/1189 (ekodesign kotlů na tuhá paliva).

 • „V případě, že energetický specialista navrhne v rámci mikro energetických opatření například zateplení sklepních prostor, jejichž náklady budou mnohem vyšší, musí fyzická osoba provést celé zateplení nebo pouze do výše 20 000,- Kč, které si může dát do nákladů projektu? Tato situace může nastat v mnoha případech, např. když navrhne výměnu všech oken v objektu, zateplení celého objektu, případně severní strany atd. Investice těchto mikro opatření mnohonásobně převyšující náklady, které si může zahrnout do projektu. Má pak případně žadatel mít dvě faktury – jednu na 20 tis. Kč, druhou na zbytek nad 20 tis. Kč a pouze tu do 20 tis. Kč předloží kraji?“

  Fyzická osoba může provést i dílčí výměnu oken (tzn. nemusí měnit všechna). Faktura může být předložena i na vyšší částku s tím, že způsobilé náklady budou maximálně 20 000 Kč.

 • „Jaký bude požadován Průkaz energetické náročnosti budovy – údajně existují dvě verze lišící se svým rozsahem (2, resp. 20 stran)?“

  Akceptovatelný je jakýkoli doklad, vystavený oprávněnou osobou, ve kterém bude uvedena energetická třída dotčené nemovitosti.

 • „K jakému datu má být energetický audit zpracován? Může být pro účely prokázání energetické třídy „C“ vystaven i před 15. červencem 2015? „

  Platnost certifikace dle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií je 10 let. Průkaz energetické náročnosti budovy (PENB) tak může být zpracován i před datem 15. 7. 2015, v tomto případě však není způsobilým výdajem a není možné na jeho pořízení nárokovat dotační prostředky.

 • „Pokud je pořizován kombinovaný kotel na dřevo a pelety (uveden na Seznamu registrovaných výrobků), kde pelety budou přikládány prostřednictvím zásobníku a dřevo je možné přikládat ručně, je nutné instalovat zároveň i akumulační nádobu, přestože uživatel bude převážně využívat automatického přikládání (pelety)?“

  Pokud výrobce kotle deklaruje možnost ručního přikládání, je nutno instalovat rovněž akumulační nádobu.

 • „Je třeba služby energetického specialisty související s posouzením vhodnosti „mikro“ energetického opatření započítat do limitu 20 000,- Kč (maximální náklady na opatření) nebo jsou mimo rámec tohoto limitu?“

  Náklady na služby energetického specialisty stojí mimo tento limit (limit se týká max. výše dotace na materiál a práci v rámci instalace tohoto opatření). Služby specialisty jsou ovšem zahrnuty v limitu 150 tis. Kč celkových nákladů na výměnu zdroje vytápění a musejí odpovídat cenám v místě a čase obvyklým.

 • „V případě, že žadatel pořizuje kotel na pevná paliva s ručním přikládáním, bude mít údajně povinnost k tomu také pořídit akumulační nádobu. Je možno využít starou akumulační nádobu a nepořizovat ji znovu?“

  Ano, v případě kotlů s ručním přikládáním je vyžadováno současné užití akumulační nádoby. Novou akumulační nádobu však pořizovat nemusíte, pokud její objem odpovídá požadavku 55l/kW instalovaného výkonu kotle (včetně případného zásobníku TUV, pokud je tímto kotlem ohříván).

 • „U prioritních měst a obcí, které jsou navíc zvýhodněny 5 % dotace je míněno celé katastrální území obce?“

  Ano, jedná se o celé území obce včetně včech místních částí.

Související články:

Kotlíkové dotace HK kraj 2017 podzim

Kotlíkové dotace HK kraj 2017 podzim

Editace - 02.09.2017

Kotlíkové dotace v HK kraji podzimní kolo bude spuštěno 30.10.2017. Podmínky HK kraje budou zvěřejněny 26.9.2017.

Kotlíkové dotace 2017- nové podmínky SFŽP pro kotlíkové dotace k 25.2.2017

Kotlíkové dotace 2017- nové podmínky SFŽP pro kotlíkové dotace k 25.2.2017

Editace - 25.02.2017

Přesné podmínky SFŽP by měli být známé přibližně od března 2017.

Kotlíkové dotace 2017- termíny spuštění dalšího kola dotací

Kotlíkové dotace 2017- termíny spuštění dalšího kola dotací

Editace - 06.02.2017

Dne 2.3.2017 proběhla tisková konference na Ministerstvu životního prostředí, kde ministr Brabec oznámil podstatné informace k 2. vlně kotlíkových dotací:

Kotlíkové dotace Hradecko

Kotlíkové dotace Hradecko

Editace - 10.01.2017

Kotlíková dotace 2017= jsme Vaši dodavatelé. Dlouhodobá praxe s dotacemi- 100% úspěšnost. www.kotlikovedotace-hradecko.cz


* Váš dotaz

* Váš e-mail

* Vaše bydliště (orientačně)

* Odeslat dotaz