3 lidi online
mail bures@bures-instalace.cz adresa Slatina n. Úpou 241
Krkonošský veletr Trutnov 2018- 27, 28.4.2018

Krkonošský veletr Trutnov 2018- 27, 28.4.2018

Editace - 29.04.2018

V termínu 27- 28.4.2018 se budeme účastnit výstavy v Trutnově. Vystavovat budeme kotel fi. Benekov a tepelné čerpadlo fi Hotjet. Přijdťe na výstavu a soutěžte s námi o dárek v hodnotě 3000,-kč.

Kotlíková dotace 2015, Dotace na výměnu kotlů 2015

Kotlíková dotace 2015, Dotace na výměnu kotlů 2015

Editace - 10.08.2015

Kotlíková dotace pro rok 2015 je spuštěna - Kraje mohou o dotace žádat MŽP. Žádosti budou moci být podávány nejdříve zhruba od podzimu 2015.

Co je kotlíková dotace

Kotlíková dotace je program na podporu výměny stávajících, neekologických kotlů s ručním přikládáním na tuhá paliva za kotle nové, ekologické.
V minulosti se jednalo o velice úspěšný a jednoduchý program, který nebyl administrativně složitý. Pro rok 2015 se připravují změny, které nejsou oficiálně potvrzené, ale mimo jiné asi bude jednou z podmínek u automatických kotlů mimo emisní třídy také tzv. "ekodesign" kotlů.
Pro přesné znění podmínek musíme vyčkat na oficiální vyhlášení podmínek.

Podmínky pro rok 2015, sumární informace o kotlíkové dotaci

Všechny nové kotle budou muset splňovat nejpřísnější technické a emisní parametry, a pokud nebude v energetickém průkazu budovy vyznačena minimálně třída C, pak bude nutné spolu s výměnou kotle udělat i drobná energetická opatření, jako např. izolace oken a zateplení stropu, sklepa nebo půdy. Celková dotace na kotel a související úpravy může dosáhnout až 85 % z maximální částky 150 tisíc korun. Kotle, které budou v rámci programu dotovány, budou součástí speciálního seznamu, který povede Státní fond životního prostředí ČR, a do kterého se od 20. července mohou hlásit výrobci a dodavatelé, kteří splňují zmíněné technické požadavky.
Výše dotace je odstupňovaná podle typu kotle (na nový uhelný zdroj je dotace nejmenší, na kotel jen na biomasu je dotace nejvyšší) a podle umístění v rámci znečištěných oblastí (oblasti s překračovanými limity znečištění ovzduší mají 5% výhodu).
Pokud dům nesplňuje požadavky na energetickou třídu C, bude nutné spolu s výměnou kotle udělat také tzv. mikro-energetická opatření. Míra dotace na mikro-energetická opatření je stejná jako u kotle, nejvýše však z částky 20 000 korun (které jsou součástí max. celkové částky 150 tisíc korun).
S určením nejvhodnějších opatření občanům pomůže energetický specialista, kterého bude také možné hradit z dotace, stejně jako případné vypracování projektu. Spolu s instalací nového kotle bude nutné realizovat další technické úpravy – např. novou otopnou soustavu, vyvložkování komína či propojení plynové přípojky z HUP na vlastním pozemku do domu. I takové úpravy může hradit kotlíková dotace. Finální podobu podmínek pro občany budou stanovovat kraje, proto se jednotlivé podmínky v krajích můžou lišit. Kraje nyní připravují projektové žádosti o dotaci z OPŽP, jejich finální podoba bude předmětem jednání mezi MŽP a příslušným krajem. První žádosti očekává MŽP do dvou měsíců.

Kotlíkové dotace 2015 v kostce

Vždy jedná za výměnu neekologického zdroje vytápění 1. a 2. emisní třídy za ekologický zdroj vytápění (kotle na tuhá paliva, tepelná čerpadla, plynové kotle, kotle na biomasu)! U kotlů na pevná paliva se bude nejspíše jednat o 5.emisní třídu a nově musí splňovat podmínky EKODESIGNU !
Na co dostanete dotaci:
• zdroj včetně nákladů na jeho instalaci
• nová otopná soustava
• rekonstrukce otopné soustavy včetně nezbytné regulace a měření, úpravy spalinových cest
• finančně méně náročná opatření na snížení energetické náročnosti budovy (max. 20 tis. Kč)
• služby energetického specialisty
• projektová dokumentace
Maximální náklady, ze kterých bude hrazena dotace: 150 tis. Kč (tj. maximální výše dotace 127,5 tis. Kč)
Podporovaná zařízení budou uvedena v závazném seznamu vedeném SFŽP
• Od 20. 7. 2015 lze do závazného seznamu SFŽP zapisovat tepelná čerpadla a kondenzační kotle na zemní plyn
• Kotle na pevná paliva bude možné na seznam zapisovat po oficiálním zveřejnění nařízení EK k Ekodesignu koncem července
Výše podpory:
Kotel výhradně na uhlí 70 %
Kombinovaný kotel (uhlí + biomasa), plynový kotel 75 %
Kotle výhradně na biomasu a tepelná čerpadla 80 %
+ dalších 5 % pro oblasti se zhoršenou kvalitou ovzduší (seznam měst a obcí se znečištěným ovzduším)
Pokud máte dům, který nesplňuje energetickou účinnost C, bude povinností realizovat zároveň jedno z následujících energetických opatření (nejvhodnější opatření vám doporučí energetický specialista).
Co budu muset určitě povinně doložit:
- Žádost o poskytnutí dotace - budou k dispozici na krajských úřadech.
- Průkaz energetické náročnosti budovy (PENB).
- Fotodokumentace stávajícího kotle napojeného na otopnou soustavu a komínové těleso, uvedení jeho typu (odhořívací, prohořívací apod.), materiálu (ocel, litina) a jmenovitého výkonu. Prohlášení o jeho funkčnosti a používaném/ých palivu/ech.
- Písemný souhlas spoluvlastníků domu v případě, že je jich více.
- Písemný souhlas vlastníka pozemku v případě, kdy vlastník nemovitosti je odlišný od vlastníka pozemku, na němž se rodinný dům nachází.
- Další přílohy definované příslušným krajem dle jeho individuálních potřeb, souvisejících s nastavením přidělování podpory.

Sumární informace k 15.07.2015

Celkově se podmínky K.D. pro rok 2015 zpřísnili. Kromě požadavku na energetickou náročnost budovy se velice zpřísňují požadavky na samotné nově povolené kotle (požadavek na Ekodesign kotlů). Oproti minulým letům pravděpodobně podmínky pro kotle splní pouze dokonalé kotle- s ohledem na požadavek účinnosti, ....
K dnešnímu dni (15.07.2015) vím v ČR pouze o jednom typu kotle na trhu (pouze výkon kotle 25KW), které tyto podmínky splňuje- v oblasti automatických kotlů na uhlí.

Automatický kotel na uhlí Benekov C27 je osvědčen o Ekodesignu na uhlí a splnuje podmínky emisní třídy 5.

Automatický kotel Benekov C 27 Exclusive

Automatický kotel Benekov C 27 Exclusive

Automatický kotel Benekov C 27 Premium

Automatický kotel Benekov C 27 Premium

Vyjádření krajů ke dni 24.7.2015

 • 10 krajů potvrdilo, že o dotace chtějí požádat
 • 2 kraje zatím nic nezveřejnily (Plzeňský a Olomoucký)
 • 1 kraj provádí průzkum jestli o dotace bude zájem (Vysočina)
 • Karlovarský kraj požádá o dotace
 • Středočeský kraj požádá o dotace
 • Jihočeský kraj požádá o dotace
 • Plzeňský kraj zatím nic nezveřejnil
 • Ústecký kraj požádá o dotace
 • Královehradecký kraj požádá o dotace
 • Liberecký kraj požádá o dotace
 • Pardubický kraj požádá o dotace
 • Jihomoravský kraj požádá o dotace
 • Kraj Vysočina dělá průzkum
 • Olomoucký kraj zatím nezveřejnil informace
 • Zlínský kraj požádá o dotaci
 • Moravskoslezský kraj požádá o dotace

Vyjádření Královehradeckého kraje

V reakci na informace z médií o vyhlášení 16. výzvy Ministerstva životního prostředí k podávání žádostí o poskytnutí podpory v rámci OP ŽP 2014 - 2020 upozorňujeme občany, že v tuto chvíli ještě není možné přijímat žádosti fyzických osob o finanční podporu na výměnu stávajících stacionárních spalovacích zdrojů na pevná paliva v domácnostech v rámci tzv. kotlíkových dotací. Královéhradecký kraj bude k 30. 9. 2015 podávat projektovou žádost a teprve po jejím schválení bude moci takto získané finanční prostředky rozdělovat fyzickým osobám – vlastníkům rodinných domů. K tomuto účelu bude ve spolupráci s MŽP připravena mediální kampaň, podrobné informace budou předány i jednotlivým starostům obcí a zveřejněny na stránkách kraje.

Pravděpodobně ještě v letošním roce bude mít Královéhradecký kraj možnost poskytovat finanční podporu na výměnu zastaralých zdrojů tepla na pevná paliva fyzickým osobám. Finanční prostředky tentokrát půjdou z Operačního programu Životní prostředí 2014 - 2020. Jedná se o novou generaci tzv. kotlíkových dotací, které byly v minulosti realizovány z národních zdrojů. Půjde postupně o tři grantová schémata s celkovým objemem finančních prostředků cca 600 mil. Kč. Prostředky z prvního grantového schématu ve výši 200 mil. Kč budou konečným uživatelům rozdělovány možná již na konci roku 2015, příp. začátkem roku 2016 v závislosti na tom, kdy kraj tyto prostředky získá od Řídicího orgánu (MŽP).

Vzhledem k poměrně významnému objemu prostředků, které budou na kotlíkové dotace tentokrát k dispozici, předpokládáme, že dojde bez problému k uspokojení požadavků jednotlivých oprávněných žadatelů. Lhůta pro podávání projektových žádostí fyzických osob bude dostatečně dlouhá, a rovněž se zvažuje takový způsob příjmu projektových žádostí, abychom mohli občanům nabídnout co nejkomfortnější řešení, aniž by se musely stát dlouhé fronty apod.

Předmětem podpory bude výměna nevyhovujícího kotle na tuhá paliva za kotel na pevná paliva vyšší emisní třídy (s největší pravděpodobností třídy 5), tepelné čerpadlo nebo plynový kondenzační kotel. Uvedená opatření je možné doplnit ještě o instalaci solárně-termických soustav pro přitápění nebo přípravu TV. V případě, že dům, ve kterém je výměna zdroje vytápění plánována, nespadá min. do třídy „C“ energetické náročnosti, bude moci příjemce v rámci projektu provést tzv. „mikro“ energetická opatření, případně podat současně žádost do národního dotačního programu Nová zelená úsporám např. na zateplení objektu. Celkové náklady na realizaci projektu mohou být až 150 tis. Kč. Dotace bude poskytnuta do výše 85 % z celkových nákladů projektu (příjemce tedy může získat až 127 500,- Kč). Věcná a časová způsobilost výdajů a technické parametry požadovaných opatření budou ještě, ve spolupráci s Ministerstvem životního prostředí a Státním fondem životního prostředí, upřesňovány.


Michal Friček 17.7.2015, Královéhradecký kraj


Související články:

Kotlíkové dotace HK kraj 2017 podzim

Kotlíkové dotace HK kraj 2017 podzim

Editace - 02.09.2017

Kotlíkové dotace v HK kraji podzimní kolo bude spuštěno 30.10.2017. Podmínky HK kraje budou zvěřejněny 26.9.2017.

Kotlíkové dotace 2017- nové podmínky SFŽP pro kotlíkové dotace k 25.2.2017

Kotlíkové dotace 2017- nové podmínky SFŽP pro kotlíkové dotace k 25.2.2017

Editace - 25.02.2017

Přesné podmínky SFŽP by měli být známé přibližně od března 2017.

Kotlíkové dotace 2017- termíny spuštění dalšího kola dotací

Kotlíkové dotace 2017- termíny spuštění dalšího kola dotací

Editace - 06.02.2017

Dne 2.3.2017 proběhla tisková konference na Ministerstvu životního prostředí, kde ministr Brabec oznámil podstatné informace k 2. vlně kotlíkových dotací:

Kotlíkové dotace Hradecko

Kotlíkové dotace Hradecko

Editace - 10.01.2017

Kotlíková dotace 2017= jsme Vaši dodavatelé. Dlouhodobá praxe s dotacemi- 100% úspěšnost. www.kotlikovedotace-hradecko.cz


* Váš dotaz

* Váš e-mail

* Vaše bydliště (orientačně)

* Odeslat dotaz